سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

95/11/26
7:20 ع

کانسنتو

CONSENTO  SC450

قارچ کش جدیدبرای کنترل بیماری آلترناریا

ساخت شرکت بایرآلمان

مزایای کانسنتو :

-           کنترل سریع وطولانی مدت بیماری

-          موثرروی تمام مراحل قارچ عامل بیماری

-          دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

معرفی :

کانسنتوقارچ کشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثرفنامیدون 75 گرم درلیتر و پروپاموکارب 375 گرم درلیترمی باشد.ماده موثرفنامیدون مانع ازتنفس میتوکندری قارچ عامل بیماری شده وروی چندین مرحله ازرشدپاتوژن مانندآزادشدن وحرکت زئوسپوروجوانه زدن اسپورانژیم تاثیرگذاشته وآنهارا ازفعالیت بازمی دارد.فنامیدون باخواص عبورازبرگ گیاهان قارچ عامل بیماری رابخوبی کنترل می کند.

ماده موثرپروماکارب مانع ازساخت فسولیپیدواسیدهای چرب می شودکه نتیجه آن ازهم پاشیده شدن دیواره سلولی قارچ عامل بیماری است.پروماموکارب دارای خاصیت سیستمیکی بوده ودرآوندچوب حرکت می کندومانع ازرشدمیسیلیوم وجوانه زدن اسپورهامی شود.

مواردثبت کانسنتودرایران:بیماری لکه موجی درمحصول گوجه فرنگی بامقدارمصرف 2 لیتردرهکتار

دوره کارنس کانسنتودرگوجه فرنگی 3روزاست.

مدیریت کاربرد:

کانسنتودارای خواص بسیارعالی محافظتی ومعالجه کنندگی است وازبرگ هاوساقه های تازه روییده بخوبی محافظت می کند.

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شوددرصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی صورت پذیرد.

پوشش یکنواخت برگ هابخصوص پشت برگ هادرزمان سمپاشی برای کنترل کامل بیماری الزامی است.

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت کانسنتو رابیش از3بارمتوالی درطول یک فصل زارعی استفاده نکنیدهمچنین توصیه می شودکانسنتودرتناوب باسایرقارچ کش هادرطول فصل زارعی مصرف شود.

درصورتیکه یک ساعت پس ازمصرف کانسنتو بارندگی صورت گیرددرکارایی کانسنتو تاثیری ندارد.


 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ