سفارش تبلیغ
صبا ویژن
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

95/12/24
9:28 ع

 

علفکش آلیون :

ALION SC 50%

آلیون علفکش پیش رویشی،تماسی وخاک کاربردازگروه آلکیل آزین حاوی 500 گرم ماده موثرایندازیفلام درلیترمی باشدکه مانع ازجوانه زدن بذور و رشدعلف های هرزمی شود.ماده موثرآلیون پس ازتماس باعلف های هرزازطریق خاک، ازساخت سلولز درگیاهان جلوگیری می کندو مانع ازرشدمریستم می گردد.ماده موثرایندازیفلام پس ازتماس باسطح خاک برای مدت زیادی به کلوئیدخاک می چسبد و علف های هرزی که ازسطح خاک جوانه بزنندجذب هیپوکوتیل برگ شده و براحتی ازبین می روند.

مزایای استفاده ازآلیون :

مقدارمصرف بسیارکم درهکتار

دارای دوام طولانی درکنترل علف های هرز

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزباریک برگ وپهن برگ

مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل تعلق به گروه شیمیایی جدید

آلودگی کمترمحیط زیست

صرفه اقتصادی درحمل ونقل وانبارداری

مدیریت کاربردآلیون درمزارع نیشکر :

آلیون علف کش غیراختصاصی برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ یکساله وعلف های هرزدائمی که ازطریق بذرجوانه می زنند،درمزارع نیشکراست،آلیون هیچگونه خطرسوزندگی درنیشکرندارد.

بهترین زمان مصرف قبل ازرویش علف های هرزاست.سطح مزرعه بایدعاری ازکلوخ وهرگونه بقایای گیاهی باشد.شرط اصلی برای کسب بهترین نتیجه،رطوبت کافی درخاک قبل ازسمپاشی ویاسمپاشی درفصول باران است.آبیاری پس ازمصرف علفکش به افزایش کارائی آلیون کمک می نماید.

بهترین زمان سمپاشی درمزارع نیشکربعدازآبیاری وقبل ازرویش علف های هرزمی باشد.ازعلفکش آلیون درمزارع راتون وبعدازعملیات راتونینگ استفاده شود.

آلیون قادربه کنترل علف های هرزجوانه زده وهمچنین علف های هرزدائمی وریزوم داروغده دارنیست.

مهمترین علف هایی که توسط آلیون درمزارع نیشکرکنترل می شوند :

سوروف (Echinochloa colona )

علف برنجی (Diplachne)

شیرتیغک (Sonchus oleraceous)

هفت بند (Polygonum patulum)

فالاریس (phalaris minor)

یونجه وحشی  (Melilotus officinarum)

مواردثبت درایران : 

علفکش آلیون  ALION SC 50%  باماده موثره ایندازیفلام بافرمولاسیون SC 50% ساخت شرکت بایر آ گ آلمان درجلسه هیئت نظارت برثبت سموم در مورخ 1395/12/2 برای کنترل علف های هرزمزارع نیشکر با دوز 100  میلی لیتر درهکتاربه ثبت رسیده است.

 


مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[40]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ