سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
noavarsabz.ir
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
1 2 3 4 5 >

96/6/29
7:30 ع

علفکش کانسیل

علفکش کانسیل باماده موثره اتوکسی سولفورن و تریامافون بافرمولاسیون WG %30 تولیدشرکت بایر آگ جهت کنترل علف های هرزشالیزارها به مقدار 150  گرم در هکتار در تاریخ 96/6/27 در هیئت نظارت برثبت سموم به ثبت رسیده است.


  

96/4/9
5:11 ع

توصیه های فنی کاربردعلفکش آلیون درنیشکر :

آلیون علفکش پیش رویشی،تماسی وخاک کاربردازگروه آلکیل آزین حاوی 500 گرم ماده موثرایندازیفلام درلیترمی باشدکه مانع ازجوانه زدن بذور و رشدعلف های هرزمی شود.ماده موثرآلیون پس ازتماس باعلف های هرزازطریق خاک، ازساخت سلولز درگیاهان جلوگیری می کندو مانع ازرشدمریستم می گردد.ماده موثرایندازیفلام پس ازتماس باسطح خاک برای مدت زیادی به کلوئیدخاک می چسبد و علف های هرزی که ازسطح خاک جوانه بزنندجذب هیپوکوتیل برگ شده و براحتی ازبین می روند.

مزایای استفاده ازآلیون :

مقدارمصرف بسیارکم درهکتار

دارای دوام طولانی درکنترل علف های هرز

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزباریک برگ وپهن برگ

مدیریت مقاومت علف های هرزبدلیل تعلق به گروه شیمیایی جدید

آلودگی کمترمحیط زیست

صرفه اقتصادی درحمل ونقل وانبارداری

مدیریت کاربردآلیون درمزارع نیشکر :

آلیون علف کش غیراختصاصی برای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ یکساله وعلف های هرزدائمی که ازطریق بذرجوانه می زنند،درمزارع نیشکراست،آلیون هیچگونه خطرسوزندگی درنیشکرندارد.

بهترین زمان مصرف قبل ازرویش علف های هرزاست.سطح مزرعه بایدعاری ازکلوخ وهرگونه بقایای گیاهی باشد.شرط اصلی برای کسب بهترین نتیجه،رطوبت کافی درخاک قبل ازسمپاشی ویاسمپاشی درفصول باران است.آبیاری پس ازمصرف علفکش به افزایش کارائی آلیون کمک می نماید.

بهترین زمان سمپاشی درمزارع نیشکربعدازآبیاری وقبل ازرویش علف های هرزمی باشد.ازعلفکش آلیون درمزارع راتون وبعدازعملیات راتونینگ استفاده شود.

آلیون قادربه کنترل علف های هرزجوانه زده وهمچنین علف های هرزدائمی وریزوم داروغده دارنیست.

 

مهمترین علف هایی که توسط آلیون درمزارع نیشکرکنترل می شوند:

سوروف (Echinochloa colona )

علف برنجی (Diplachne)

شیرتیغک (Sonchus oleraceous)

هفت بند (Polygonum patulum)

فالاریس (phalaris minor)

 یونجه وحشی (Melilotus officinarum)

مواردثبت درایران :

علفکش آلیون بامقدارمصرف 100میلی لیتر درهکتاربرای کنترل علف های هرزباریک برگ وپهن برگ یکساله درمزارع نیشکربه ثبت رسیده است.  

 


  

96/2/19
11:57 ع

آلیون علفکش جدیدمزارع نیشکر :

نیشکر با نام علمی  Saccharum officinarum  گیاهی گرمسیری و نیمه گرمسیری چندساله است که درسطح وسیعی از استان خوزستان به منظوربرداشت ساقه حاوی قند آن برای تولید شکرو سایرفرآورده های جانبی کشت وکارمی شود.

نیشکردرطی دوران رشد اولیه و تا شروع رشد طولی ساقه که چندین ماه بطول می کشد پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت باعلف های هرز حساس است که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز  بالغ بر 70  تا 90 درصد محصول از بین می‌ رود. بنابراین مبارزه باعلف های هرزمزارع نیشکربا استفاده ازعلف کش ها امری ضروری ورایج است. 

علف کش‌هایی که درنیشکر ثبت شده و به کار می‌روند ازبازدارنده‌های فتوسنتز بوده که نحوه عمل مشابهی دارند وازنظرتنوع و طیف علف کشی مناسب نمی‌باشند.علف کش هایی مانند آمترین ، متری بوزین، دیورن وتبوتیورون وآترازین چندین دهه است که به منظورمبارزه باعلف های هرزنیشکراستفاده می شوند.کاربرد مداوم این علفکش ها وعدم رعایت تناوب شیمیایی باعث شده تاثیراین سموم علفکش بروی علف های هرزبشدت کاهش یافته ومقاومت نسبت به این سموم بوجودآمده است.همچنین میزان مصرف این علف‌کش‌ها بسیار بالا می‌باشدکه این امر موجب نگرانی های زیست محیطی شده است. بنابراین معرفی وتنوع بخشیدن به علف‌کش های قابل استفاده در نیشکروجایگزین کردن علف‌کش های موجود پرخطر با علف‌کش های ایمن‌تر وموثربا مقدارمصرف پایین درهکتار امری ضروری است..درراستای تنوع بخشیدن به سموم علفکش نیشکرو مدیریت مقاومت، شرکت بایرعلفکش آلیون را درنیشکرثبت ومعرفی نموده است.

علفکش آلیون با ماده موثرایندازیفلام بافرمولاسیون  SC 500 یک علف کش پیش رویشی جدید از گروه آلکیلازین وممانعت کننده از بیوسنتز سلولز است.این علفکش قبل ازسبزشدن بذورعلف های هرزبکارمی رود تا با شروع سبزشدن جوانه ویا گیاهچه مانع ازخروج آنها ازسطح خاک شود.علفکش آلیون با دوز100میلی لیتر درهکتاربه منظورکنترل علف های هرزدرنیشکردرایران به ثبت رسیده است.

ایندازیفلام قوی‌ترین بازدارنده بیوسنتز سلولزی می‌باشد که تا به حال در گروه آلکیلازین کشف شده است ایندازی‌فلام توانایی کنترل طیف وسیعی از علف‌های‌هرز را دارد و کنترل طولانی مدت علف های هرزمزارع نیشکررا با میزان مصرف پایین فراهم می‌کند. بدلیل ترکیب چربی دوستی  ایندازی‌فلام، ضروریست در هنگام کاربرد این علفکش  رطوبت خاک مناسب باشد

با استفاده از تناوب علف‌کش آلیون با علف‌کش‌های رایج درنیشکرمی توان از مقاومت به علف‌کش‌ها در مزارع نیشکر جلوگیری کرد و به علت پایین بودن میزان مصرف این علف‌کش ، آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای علف‌کش‌های رایج در نیشکر کاهش یابد.


  

96/1/25
6:56 ع

پروفایلر

PROFILER  WG711.2

قارچکش اختصاصی برای کنترل سفیدک داخلی انگور

مزایای پروفایلر :

کنترل عالی ودوام اثرمناسب

دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

ترکیب منحصربفردبا دوماده موثرمتفاوت

معرفی پروفایلر:

پروفایلرقارچکشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثر 44/5 گرم فلوپیکولید و 666/7 گرم فوستیل آلومینیوم درکیلوگرم است.

ماده موثرفلوپیکوئید درآوندچوبی حرکت می کند ودارای خاصیت تماسی وعبورازبرگ گیاهان است وباخاصیت محافظتی عالی وکمی معالجه کنندگی تاثیرفوری وموثرروی زئوسیورها دارد.فلوپیکولیدمانع ازجوانه زدن قارچ عامل بیماری می گردد.وروی تمام مراحل خانواده اومایستهاموثراست وهیچگونه خطرگیاهسوزی ندارد.

ماده موثرفوستیل درآوندچوب وآبکش (به طرف بالاوپایین گیاه) حرکت می کند.فوستیل باعث تحریک سیستم دفاعی گیاهان می شودوهمچنین مانع ازجوانه زدن اسپورهای قارچ بیماری ونفوذآنهابه داخل بافت گیاهان می شود.خاصیت معالجه کنندگی فوستیل مانع گسترش میسیلیوم واسپرزائی می گردد.

مواردثبت درایران :

پروفایلر در انگور برای بیماری سفیدک کرکی به مقدار 2.5-2 لیتردرهزار به ثبت رسیده است.

دوره کارنس پروفایلردرانگور7روزاست.

مدیریت کاربرد :

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شود درصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علائم بیماری در3نوبت سمپاشی صورت گیرد.

نوبت اول : قبل ازشروع گلدهی

نوبت دوم : پس ازریزش گلبرگ وتشکیل میوه

نوبت سوم : 10روزبعدازسمپاشی مرحله دوم

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت پروفایلررابیش از3 بارمتوالی درطول یک فصل زراعی مصرف ننموده ودرتناوب باسایرقارچ کش هااستفاده کنید. 


  

96/1/14
8:57 ع

شته سبزگندم :

Sitobion avenae

شته سبزگندم دراکثرمناطق گندمکاری کشور بروی گندمیان مشاهده شده است.گندم،جو و یولاف ازمیزبان های مهم آن به شمارمی آیند.این حشره درزمانی که بوته های گندم سبز و شاداب هستندبروی برگ هامشاهده وازشیره گیاه تغذیه می کنند.

بعدازظهورخوشه های گندم تمام جمعیت بروی خوشه هامتمرکزمی شود.تغذیه شته هاازخوشه هاموجب کاهش وزن هزاردانه وچروکیدگی دانه هامی شود.حساس ترین مرحله رشدی گندم به خسارت شته ها،مرحله شیری دانه های گندم است.

دشمنان طبیعی شته ها :

 کفشدوزک 7نقطه ای،مگس گل،بالتوریها وزنبورهای پارازیتوئید از دشمنان طبیعی شته هاهستنددرصورتی که درمزارع گندم دشمنان طبیعی شته ها وجود داشته باشدهرکدام درکنترل شته ها موثرهستند.

به عنوام مثال هرکفشدوزک دردوره لاروی بطورمتوسط 1000 شته وهرحشره کامل کفشدوزک 9000 شته راشکارمی کند.

کنترل شیمیایی :

درصورت طغیان جمعیت شته ها درمزارع گندم وآلودگی مزارع به میزان 10درصد درمرحله رشدی ساقه تااوایل خوشه می توان ازسموم موثر بروی شته ها با توصیه کارشناسان حفظ نباتات منطقه استفاده کرد


 


  

95/12/24
9:28 ع

علفکش آلیون

ALION SC 50%

علفکش آلیون باماده موثره ایندازیفلام بافرمولاسیون SC 50% تولید شرکت بایر درجلسه هیئت نظارت برثبت سموم در مورخ 1395/12/2 برای کنترل علف های هرزمزارع نیشکر با دوز 100  میلی لیتر درهکتاربه ثبت رسیده است.


  

95/11/26
7:20 ع

کانسنتو

CONSENTO  SC450

قارچ کش جدیدبرای کنترل بیماری آلترناریا

ساخت شرکت بایرآلمان

مزایای کانسنتو :

-           کنترل سریع وطولانی مدت بیماری

-          موثرروی تمام مراحل قارچ عامل بیماری

-          دارای خاصیت پیشگیری ومعالجه کنندگی

معرفی :

کانسنتوقارچ کشی باخاصیت تماسی وسیستمیک حاوی دوماده موثرفنامیدون 75 گرم درلیتر و پروپاموکارب 375 گرم درلیترمی باشد.ماده موثرفنامیدون مانع ازتنفس میتوکندری قارچ عامل بیماری شده وروی چندین مرحله ازرشدپاتوژن مانندآزادشدن وحرکت زئوسپوروجوانه زدن اسپورانژیم تاثیرگذاشته وآنهارا ازفعالیت بازمی دارد.فنامیدون باخواص عبورازبرگ گیاهان قارچ عامل بیماری رابخوبی کنترل می کند.

ماده موثرپروماکارب مانع ازساخت فسولیپیدواسیدهای چرب می شودکه نتیجه آن ازهم پاشیده شدن دیواره سلولی قارچ عامل بیماری است.پروماموکارب دارای خاصیت سیستمیکی بوده ودرآوندچوب حرکت می کندومانع ازرشدمیسیلیوم وجوانه زدن اسپورهامی شود.

مواردثبت کانسنتودرایران:بیماری لکه موجی درمحصول گوجه فرنگی بامقدارمصرف 2 لیتردرهکتار

دوره کارنس کانسنتودرگوجه فرنگی 3روزاست.

مدیریت کاربرد:

کانسنتودارای خواص بسیارعالی محافظتی ومعالجه کنندگی است وازبرگ هاوساقه های تازه روییده بخوبی محافظت می کند.

جهت جلوگیری ازخسارت وکنترل مناسب بیماری پیشنهادمی شوددرصورت مساعدشدن شرایط برای بروزبیماری ویابه محض مشاهده اولین علایم بیماری سمپاشی صورت پذیرد.

پوشش یکنواخت برگ هابخصوص پشت برگ هادرزمان سمپاشی برای کنترل کامل بیماری الزامی است.

جهت جلوگیری ازبروزمقاومت کانسنتو رابیش از3بارمتوالی درطول یک فصل زارعی استفاده نکنیدهمچنین توصیه می شودکانسنتودرتناوب باسایرقارچ کش هادرطول فصل زارعی مصرف شود.

درصورتیکه یک ساعت پس ازمصرف کانسنتو بارندگی صورت گیرددرکارایی کانسنتو تاثیری ندارد.


 


  

95/9/20
8:48 ع

 

راهنمای شناسایی جودره درمزارع گندم :

علف هرزجودره با نام علمی  Hordeum Spontaneum.Koch بسیاری ازمزارع گندم کشوررا آلوده کرده است وباعث ایجادخسارت درمزارع گندم شده است بنابراین شناسایی این علف هرزدردرمراحل اولیه دوره رشد مزارع گندم کمک زیادی به ما درانتخاب نوع علفکش موثر می کند.

تفاوت گیاهچه جودره وگندم :

تفاوت دربرگ : درجودره برگ اول پهن تر، رنگ برگ روشن ،نوک برگ اول گردتراست.درگندم برگ اول باریک تر، رنگ برگ تیره تر، نوک برگ اول باریکتراست.

تفاوت درگوشوارک ها : درجودره گوشوارک هابلند وداسی شکل وتمام دورساقه رادربرمیگیرند وگوشوارک فاقدکرک است. درگندم گوشوارک ها کوتاه تردرابتدای غلاف ودرروی گوشوارک هاکرک های ریزی دیده می شود.

تفاوت درزبانک غشایی : درجودره زبانک غشائی،سفیدرنگ وبلندترازگندم است.درگندم زبانک شفاف،سفیدبه طول 3-2میلی متراست.

تقاوت درنوع جوانه زنی : جوانه زنی دربذرجودره دوقطبی است یعنی ظهور ریشه چه وساقه چه ازدوسمت بذراست.جوانه زنی درگندم تک قطبی است یعنی ریشه چه وساقه چه ازیک سمت بذر خارج می شوند.

برگ های اولیه جودره هنگام مواجهه باسرمای پاییزه به رنگ آبی تیره درآمده که ناشی ازتجمع آنتوسیانین است.

 


  

95/9/8
9:51 ع

معرفی نازل انژکتوری سمپاش :

سمپاش های بومدام دارپشت تراکتوری ازمناسب ترین روش های سمپاشی درمزارع گندم هستند.سمپاش ها ازسه قسمت نازل، پمپ، تانک تشکیل شده اند.نازل ها یکی ازمهمترین اجزای سمپاش هاهستندکه نقش موثری درکیفیت وویژگی های قطرات تولیدشده انددارد.نازل (افشانک) وسیله ای است که محلول موردپاشش رابصورت ذرات ریزباالگوی مشخص پخش می نماید.نازل هاازنظرنوع پاشش وکاربرد دارای انواع مختلفی هستند.بطورکلی دارای دوشاخه اصلی اند: نازل های مخروط پاش که برای پاشش حشره کشها وقارچ کشها کاربرددارند ونازل های بادبزنی یا تی جت که باهدف پاشش علف کش ها کاربردارند.درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری ازنازل های تی جت یا بادبزنی استفاده می شود.نازل انژکتوری یا AirMix  درسمپاش های بومدارپشت تراکتوری درمزارع غلات برای سمپاشی علیه علف های هرزکاربرددارند.

دراوایل آذرماه 1395کارگاه کالیبراسیون سمپاش ها توسط شرکت بایرپارسیان درشهرستان دزفول برگزارشددراین کارگاه یک نوع نازل سمپاش بنام نازل انژکتوری  injector nozzle یا  AirMix توسط آقای آرمن لیند مدرس آلمانی معرفی شد.طرزکارنازل انژکتوری بدین صورت است که درکناربدنه نازل های انژکتوری یک روزنه جهت ورودهواوجودداردکه هوا ازبیرون مکیده شده و باذرات محلول سم ترکیب شده وباعث بزرگ ترشدن قطرات محلول سم می شود درنتیجه ازبادبرگی سم درحین سمپاشی جلوگیری می شود.نازل های انژکتوری بدلیل کارایی موثردرسمپاشی مزارع ازچندین سال قبل بصورت گسترده درمزارع کشورهای اروپایی استفاده می شود.ولی این نوع نازل درایران ناشناخته است.

بابردگی سموم یکی ازعوامل بسیارمهم درغیرموثرشدن کنترل شیمیایی علف های هرزاست .بادبرگی سبب بروزمشکلاتی ازقبیل کنترل غیرموثرآفات وبیماری ،اتلاف سم ،افزایش هزینه سم وسمپاشی ،آلودگی محیط زیست وبه خطرافتادن سلامت انسان ودام می شود.استفاده ازنازل های انژکتوری درسمپاش های بوم دارپشت تراکتوری باعث افزایش کارایی سموم وجلوگیری ازبادبردگی محلول سمی وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست می شود.

 


  

95/7/28
12:37 ص

راهنمای انتخاب علفکش مناسب درمزارع غلات :

استفاده ازعلفکش ها درکنارروش های زارعی ومکانیکی ازروش های مبارزه باعلف های هرزدرمزارع گندم است.اما علفکش ها ابزار موثر کشاورزان برای مبارزه باعلف های هرزهستند. ولی کاربردغیراصولی علفکش توسط کشاورزان باعث بروزپدیده مقاومت درعلف های هرزشده است ازآنجاکه مقاومت علف های هرزبه علفکش ها درحال گسترش است استفاده ازعلفکش درکنارسایرروش های مدیریت تلفیقی علف های هرزحائزاهمیت است..پدیده مقاومت علف های هرزدربرابرعلف کش واقعیتی غیرقابل انکاراست وگسترش مقاومت علف های هرزرابطه مستقیمی بامصرف پی درپی یک نوع علفکش یاعلفکش های بانحوه ی تاثیرمشابه دارد.

مقاومت به علفکش هاناشی ازتوانایی ذاتی علف برای ادامه حیات درمقابل علفکش است درحالی که علف پیش ازاین نسبت به همان علفکش حساس بوده است. علف های هرزمقاوم به صورت طبیعی وبه تعدادبسیارکم درجمعیت علف های هرزیک مزرعه وجوددارند.امااستفاده مکررازیک نوع علفکش ویاعلفکش های متعلق به یک گروه سبب تکثیرو طغیان این نوع علف های مقاوم درمدت کوتاهی می شود.

چگونه مقاومت علف های هرزدرمزرعه راتشخیص دهیم :

درصورتی می توان وجودلکه های نامنظم ازیک نوع علف هرزرادرمزرعه به بروزمقاومت دراین گونه علف هانسبت دهیم که :

1- اصول صحیح سمپاشی درمزرعه رعایت شده باشد

2- سایرگونه های علف هرزدرمزرعه بخوبی کنترل شده باشد

3- عدم رعایت تناوب شیمیایی بدین معنی که ازعلفکش های متعلق به یک گروه بصورت مکرردرسال های گذشته استفاده شده باشد.

درصورت مشاهده توده های علف هرزمشکوک به مقاومت رعایت مواردزیرضروریست

1- ازسمپاشی مزرعه باعلفکشی ازیک گروه که سال های گذشته استفاده شده خوداری شود.

2- توده های علف های هرزبیش ازتشکیل دانه وجین شود.

3- وجودلکه های نامنظم علف های هرزدرمزرعه راجهت بررسی دقیق تربه اداره کشاورزی شهرستان اطلاع دهیم .

اصول مهم درانتخاب علفکش مناسب :

1- استفاده ازعلفکش به عنوان آخرین راه حل مبارزه باعلف های هرز

2- انتخاب علفکش مناسب باتوجه به علف هرزغالب مزرعه

3- رعایت تناوب شیمیایی بدین معناکه ازعلفکش های متعلق به یک گروه فقط درسه سال متوالی استفاده شود.

برای پیشگیری ازبروزپدیده مقاومت درعلف های هرز مواردزیررعایت شود :

1- باتوجه به علف های هرزغالب مزرعه علفکش انتخاب شود

2 - مطالعه دقیق برچسب سموم علفکش ورعایت دستورالعمل مصرف

3- رعایت اصول صحیح سمپاشی شامل کالیبراسیون تجهیزات سمپاشی،استفاده ازآب تمیزوزلال باPH مناسب

4 - سمپاشی کامل علف های هرزحاشیه مزارع

5 -رعایت تناوب شیمیایی وتناوب زراعی

 


  
مشخصات مدیر وبلاگ
 
محمود پورمحمود[42]
 

به وبلاگ کشاورزی نوآورسبزخوش آمدیدهدف نوآورسبزترویج دانش ونوآوری های کشاورزی درجهت بهبودوتوسعه بخش کشاورزی وخدمت به جامعه کشاورزی است.لطفاماراازنظرات وانتقادات خودمطلع سازید. باتشکر محمودپورمحمود M.pourmahmoud313@yahoo.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
صفحه‌های دیگر
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ